نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������