اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com
01333690590

سردبیر

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

rezayatiguilan.ac.ir

مدیر داخلی

رضا چراغی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه گیلان

rcheraghi_54yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

منوچهر اکبری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

makbariut.ac.ir

کریستف بالایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اینالکو پاریس

cbalayinalco.fr

بهزاد برکت

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه گیلان

behzadbarekatyahoo.com

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

rezayatiguilan.ac.ir

حسن رضایی باغ بیدی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

hrezaeeut.ac.ir

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

raziguilan.ac.ir

احمد سمیعی گیلانی

زبان و ادبیات فارسی عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی

samieiyahoo.com

ایران کلباسی

زبان شناسی همگانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

irankalbasiut.ac.ir

علی محمد مؤذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

moazzeniut.ac.ir

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

fatememodarresiyahoo.com

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

تقی وحیدیان کامیار

زبان شناسی زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tvahidiyanut.ac.ir

ویراستار ادبی

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

yousefpourguilan.ac.ir

کارشناس نشریه

حمیده شجری

زبان و ادبیات فارسی کارشناس

shajarigmail.com