نویسنده = ������������ ��������
بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 135-154

فردوس آقاگل زاده؛ زهرا عباسی