نویسنده = ������������ ��������������
بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 97-119

محمد ریحانی؛ غلامرضا معروف