نویسنده = ���������� ������������ ����������
آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 105-126

مریم حیدری؛ هانیه غفاری کومله