نویسنده = ���������� �������������� ��������
سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 43-64

عسگر عسگری حسنکلو