نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آغازی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • آفرینِ سیاوش گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • آل‌احمد تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • آیین مهر مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • آیین‌های باروری بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]

ا

 • اتو رانک اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • ادبیات داستانی فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • ایرانی باستان ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • ایران پیش از اسلام بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • ازخودبیگانگی تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • ایزدان باروری گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • اسطورة باروری اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • اسطوره بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • اسطوره بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • اسطوره اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • اسطورۀ تولد قهرمان اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • ایهام ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]

ب

 • بافت موقعیتی سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • بیدل مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • بیژن بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • بی‌قدرتی تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • بلاغت سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]

پ

 • پی‌بست پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • پیر فرزانه بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • پسامدرنیسم فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]

ت

 • تاتی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • تاریخ بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • تالشی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • تصویرگونگی خطی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • تعلّل ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • تفسیر نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • تکیه پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • تناوب‌های نحوی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • تناوب‌های واژگانی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • توده‌ای شدن تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]

چ

 • چندمعنایی نظام‌مند چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]

ح

 • حافظ ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • حرکت توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]

د

 • داستان کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • داستان‌های هدایت مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • دانشور تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • دریدا شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • درونه‌ای کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]

ذ

 • ذوالقرنین بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]

ر

 • ریشه‌شناسی ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • ریشه‌شناسی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • رفتار متفاوت مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • رمان رئالیستی اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • رمان‌های نوجوان تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • روابط علی نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • روایت‌شناسی نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • روان‌کاوی اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • رویداد نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]

ز

 • زال بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • زبان‌شناسی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • زبان گفتار صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • زبان‌های ایرانی ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • زمان نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]

س

 • ساختار کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • ساخت ملکی توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • سیاوش بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • سیاوش گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • سببی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • سبک هندی مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • سنت تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • سووشون اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]

ش

 • شالوده‌شکنی شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • شام ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • شاهنامه بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • شاهنامه بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • شاهنامه بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • شعر گفتاری صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • شعر معاصر صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • شفاخانه ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • شنیدن چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]

ص

 • صدا صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • صدامعنایی صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • صومعه و سُمعه ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]

ع

 • عبدالقاهر جرجانی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • عرفان شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]

غ

 • غرب‌زدگی تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]

ف

 • فراداستان تاریخ‌نگارانه فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • فردوسی بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • فعل حسی چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]

ق

 • قاسم شکری فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • قهرمان اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]

ک

 • کاربردشناسی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • کارکرد کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • کانونی‌سازی گسسته توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • کیخسرو بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • کیخسرو بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • کسرۀ اضافه پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • کیقباد بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • کلیدر اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]

گ

 • گزاره‌های افلاطونی شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • گلشیری تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • گیلکی اشکورات توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • گوسان مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • گویش گیلکی ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • گویش‌های ایرانی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • گویش‌های ایرانیل بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]

ل

 • لذت مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • لیندا هاچن فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]

م

 • ماهیت تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • متون پهلوی بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • مجهول تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • محمد غزالی سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • مخاطب مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • مزداپرستی بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • معلوم تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • معنا کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • معین‌شدگی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • معنی‌شناسی شناختی چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • مقبل ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • مکتب‌های ادبی مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • مهربان مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • مولانا شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]

ن

 • ناخودآگاه همگانی مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • نام‌آوا صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • نام خانوادگی پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • نام کوچک پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • نظریه نظم بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • نقد اسطوره‌شناختی گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • نقد کهن‌الگویی بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • نقش‌گرایی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • نمف مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • نمود آغازی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • نمود تکمیلی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • نوآیین مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • نوایین مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]

و

 • واژگان سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • واژه‌بست پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • واقعیت مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • وزن تکیه‌ای ـ هجایی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن شعر کودک وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن عروضی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن هجایی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]

ه

 • هیرودول مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • هسته توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • هوشنگ بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]

ی

 • یونگ بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]