نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابوتراب خسروی تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • ابومسلم‌نامه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • احمدرضا احمدی بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • احمد شاملو اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • احمد غزّالی نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • ادبیات داستانی فارسی بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • ادبیات عامیانۀ ایران جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • ادبیات نوین تاجیک جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • ادراکی تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • ایدن چمبرز بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • اِراسموس کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • ارتقاء گره راست ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • ارجاع مشارکین بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • اژدها بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • استعارة ‌شناختی نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • استعاره رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • اسطوره رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • اسطوره تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • اسطوره بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • اسطوره تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • اسطوره‌سازی رمانتیک اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • اسکندرنامۀ نقالی جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • افسانه تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • انسان آرمانی بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • انسان کامل مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]

ب

 • باختین کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • براندازی زمان تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • بن‌مایه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]

پ

 • پیرنگ ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • پسامدرن تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]

ت

 • تابوشکنی سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • تثبیت معنا سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • تصریف فعلی بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • تصنّع ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • تعلیق سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • تغییر رمانتیک اسطوره اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • تقابل ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • تکرار تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • تکرار ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • تولد نمادین تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]

ج

 • جامعه‌شناسی ادبیات جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • جزیره ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • جنبه‌های نمایشی مناظره جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • جوزف کمپبل بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]

چ

 • چ فصلی نو، برگی تازه [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 9-10]

ح

 • حذف بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]

خ

 • خاقانی مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]
 • خوانندۀ نهفته بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • خودمرگنامه خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]

د

 • داستان نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • داستان کوتاه خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • داستان کودک بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]

ر

 • رامین بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]
 • راوی مُرده خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • رمانتیسم اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • روایت خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • روایت توبرتویی ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]

ز

 • زبان تاتی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرا آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • زبان فارسی آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • زن تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • ژرژ پوله فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]

س

 • ساختار تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • ساخت همپایگی ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • سببی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • سرعت روایت بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • سفر قهرمان بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]
 • سگ و زمستان بلند نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • سمفونی مردگان بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • سنت داستان‌پردازی فارسی قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • سهراب بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • سوانح العشّاق نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]

ش

 • شازدهاحتجاب فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • شازده احتجاب بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • شاملو گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • شاه تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • شاهنامه بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • شاهنامۀ فردوسی بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • شتاب روایت بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • شعر باران تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • شعر سپید گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • شهرنوش پارسی‌پور نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]

ض

 • ضمیر بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]

ع

 • عروض گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • عشق نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • عطار کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • عقلای مجانین کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]

غ

 • غیرسببی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • غزل سعدی سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]

ف

 • فرایند حسّی تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • فرهنگ رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • فرود بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • فیروزشاه نامه قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • فضا فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • فطرت بخارایی جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • فمینیسم نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]

ق

 • قصه قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • قصه ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • قصۀ بلند عامیانه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]

ک

 • کارکرد سیاسی و اجتماعی کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • کهن‌الگوی قهرمان تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • کهن‌نمونه تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]

گ

 • گیاه و درخت رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • گروه اسمی بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • گفتمان تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • گفتمان لیبرالیستی بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • گونۀ دروی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]

م

 • میان‌فرهنگی رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • میتوس تراژدی بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • مثنوی ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • مردم‌شناسی جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • مرکز تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • مطابقه ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • معناشناسی تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • منطق‌الطیر مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]
 • موسیقی بیرونی گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • مولوی مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]

ن

 • ناخودآگاه جمعی تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • ناسازه‌ها ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • ناگذرا بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • نرترپ فرای بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • نشانه تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • نظربازی سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • نظریۀ انواع ادبی قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • نفی آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • نفی معیار آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • نقد ادبی جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • نقد مضمونی فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • نگاشت نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • نمود آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]

و

 • وجه قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • ویس بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]

ه

 • هوشنگ گلشیری فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • هوشنگ گلشیری بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]

ی

 • یونگ تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]