نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرش کمانگیر غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • آمیختگی مفهومی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]

ا

 • ادبیات تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • ایزد مهر بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • استعاره طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • استعاره نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]
 • استعاره والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • اسطوره اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • اسفندیار بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • اصطلاح طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • اصطلاحات بینامتنی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • اقوال ایزدی‌ها مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • الهیات ترجمه والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • اندیشه توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • انسان رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]

ب

 • ب پژوهش‌های زبانی، سنتی دیرین در مطالعات ادبی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 9-10]
 • باستان‎گرایی مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • بینامتنیتِ گونه‌ها درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]
 • بنیامین والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • بوطیقای فلسفی کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]

پ

 • پربرباروش چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • پربرناوش چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • پیرِ بُرناوش چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • پسامدرنیسم دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • پیش‌فرض تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • پیمان بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]

ت

 • تاریخ بیهقی تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • تأویل زمان زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]
 • تحلیل روان‌شناختی ‌ـ‌ اسطوره‌شناختی سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]
 • تحلیل متن تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • تخیّل توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • تدفین مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • تشرف سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]
 • تصحیح انتقادی تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • تصحیف چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • تصویر تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • تصویرگری تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • توازن توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • توصیف بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]

ح

 • حمام بادگرد سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]

خ

 • خدا رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • خداینامه غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]

د

 • داستان کوتاه تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • داستان‌های پسامدرن سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • داش‏آکل تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • دانش متعارف طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • دستوری‌شدگی پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • دگرگونی گونه‌ها درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]

ر

 • ریشه‌شناسی ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 75-88]
 • ریشۀ واژگان تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • رمان بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • رمان دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • روایت بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • روایت‌های تخیّلی غرب و ایران زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]
 • رودباری بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • رودگانی چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • رویکرد ادراکی نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]

ز

 • زیباشناسی دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • زبان توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • زبان‌شناسی شناختی طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • زبان‌های ایرانی تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]

س

 • ساحت نمادین خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • ساختار بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • ساخت‌های پرسشی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • سبک توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • سبک سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • سروده‌های ایرانی مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • سروده‌های کردی مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • سطح دیداری سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • سینما تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]

ش

 • شازده‌احتجاب خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • شاهنامه اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • شاهنامه غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • شفقت انسانی رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]

ص

 • صادق هدایت مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • صادق هدایت تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • صفت استعاری نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]

ع

 • عاطفه توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • عرفان رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • علائم ویرایشی سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]

غ

 • غردل چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]

ف

 • فرایند فردیت سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]
 • فرایند‌های معناسازی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]
 • فردوسی غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • فریدون اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • فرهنگ‎شناسی مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • فهم زمان زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]

ق

 • قصه‌های عامیانۀ ایرانی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]

ک

 • کارکردهای شعر کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • کانون اطلاعی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • کانون تقابلی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • کلامات یارسان مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]

گ

 • گاو اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • گذشتۀ استمراری پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • گذشتۀ ساده پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • گرز گاوسر اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • گشتاسب بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • گیلکی پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • گویش کهنوجی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • گویش‌های جنوب غربی ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 75-88]
 • گویش‌های جنوب غربی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • گویش‌های محلی تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • گونه‌های ادبی درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]
 • گونه‌های سخن درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]

ل

 • لری بویراحمدی ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 75-88]
 • لکان خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]

م

 • متون کهن تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • مجاز طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • محبت الهی رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • مدرنیسم دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • مرگ‎اندیشی مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • معادل‌های عربی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • معادل‌های فارسی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • معناشناسی شناختی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]
 • معنی‌شناسی شناختی نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]
 • مهردروج بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • مهر (میترا) اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]

ن

 • ن نامه ها [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 191-192]
 • نام پدر خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • نظریة زبان والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • نظریة ژنت بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • نظریة فضاهای ذهنی بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • نظریۀ شعر کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • نظریۀ کلاسیک کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • نظریۀ نشانه‏شناسی تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • نقد والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • نقد ساختارگرا بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • نگاه خیره خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • نماد اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • نمودنمای / پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]

و

 • واژه‌گزینی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • وجهیت بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • وجه فعل بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • ویژگی‌های معنایی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • وند اشتقاقی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • وند تصریفی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]

ه

 • هنجارشکنی سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • هویت زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]