نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]

ا

 • ابراهیم بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • ادبیات و جامعه سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • ادراکی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • ایران مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • استعاره خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • اسطوره مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • افعال حسی خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • ایمان بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • اندیشه سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]

ب

 • بارت تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • براندازی زمان ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • بلاغت سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • بلاغت کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • بلاغت سنتی نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]

پ

 • پدیدارشناسی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • پدیدارشناسی سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • پساساختارگرایی ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • پساساختگرایی زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • پیشینه راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]

ت

 • تاتی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • تالشی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • تجربه پنداری رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • تحلیل گفتگو زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • تحلیل گفتمان انتقادی زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • تخیّل ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • تخیّل خدامرکز ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • تخیّل سکولار ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • تصحیح متون ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 7-30]
 • تصویر کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • تصوف کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • تطبیق و مقایسه مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • تغییر گفتمانی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • تکرار شخصیّت ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]

ج

 • جامعه‌شناسی ادبیات سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • جامعه‌شناسی رُمان سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • جریان‌شناسی بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]
 • جورج لوکاچ سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]

چ

 • چندمعنایی خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]

خ

 • خیال ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • خواننده محور سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]

د

 • داستان تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • داستان معاصر نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • دامنة زمانی روایت روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • دریافت حسی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • دور هرمنوتیکی دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]

ر

 • راوی راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • رده‌بندی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • ریشه بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • رمان هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • رمزکان تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • رنگ سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • روایات پهلوانی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • روایات ملّی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • روایت تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • روایت روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • روایت نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • روایت شعر راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • روایت‌شناسی نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • روسیه مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]

ز

 • زبان مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • زبان کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • زبان زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • زبان‌شناسی ایرانی زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • زبان فارسی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • زمان روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • زمینه و کارکرد راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]

ژ

 • ژرف ساخت مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • ژرف ساخت ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]

س

 • ساخت کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • سبک‌شناسی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • سبک‌شناسی سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • سجاوندی کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • سنّت‌گرایی بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]

ش

 • شاهنامه آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • شبکة فرهنگی هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • شعر پارسی راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • شعر فارسی بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • شعر کلاسیک تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • شعرمشروطیت بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]
 • شعر نو تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]

ط

 • طرح نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]

ع

غ

 • غزلیات خواجو ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 7-30]
 • غزل قرن هشتم ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 7-30]

ف

 • فردوسی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • فرزند کشی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • فرم مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • فرم کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • فهم دوری دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]

ق

 • قاآنی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • قالب خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • قیصر امین‌پور سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • قصه روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]

ک

 • کرکه‌گور بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]

گ

 • گرماس تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • گفتمان رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • گفتمان فقهی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • گیلکی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • گویش زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • گونه زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]

ل

 • لهجه زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • لوسین گلدمن سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]

م

 • مادة ماضی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • مادة مضارع بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • مادیّت‌گفتمان زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • مبانی روش شناختی نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • مبانی نظری نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • مثنوی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • مطالعات ادبی دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • معرفت‌شناسی مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • مولوی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • مولوی روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • مولوی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]

ن

 • نادر ابراهیمی نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • نثر نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • نشانه‌شناسی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نشانه‌شناسی کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • نظامی تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • نظام چندگانة ادبیات هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • نظامی گنجوی بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نظریه ادبی سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • نفیسی بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نقد ادبی نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • نقد ادبی دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • نقد ادبی سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • نقد ادبی تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • نقد و تصحیح متون بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نیما یوشیج تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • نوگرایی بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]

ه

 • هرمنوتیک دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • هرمنوتیک سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • هفت‌پیکر تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • هنر مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • هویت هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]