نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگر، عباسعلی بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]

ا

 • ابطحی، زهرا سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • اتونی، بهزاد تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • ایرانی، محمد بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • ایزدی فر، راحله بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • اسدی، سمانه بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • اسفندیاری، خدیجه بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • اسماعیلی، عصمت تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • الهامیان، مریم جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]

ب

 • باقری، بهادر جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • باقری، شهلا آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • بیگلری، سمیه بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • بهنام فر، محمد اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]

پ

 • پیرصوفی املشی، زهرا بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]

ج

 • جاهدجاه، عباس خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • جلالی پندری، یدالله بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]

ح

 • حامی دوست، معصومه فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • حجار، راضیه نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • حیدرپور، ندا جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • حسام پور، سعید بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • حسام پور، سعید بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]

خ

د

 • دهقانی، ناهید بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]

ذ

 • ذاکری کیش، امید قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • ذوالفقاری، حسن جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]

ر

 • راسخ مهند، محمد بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • رضایی، لیلا خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • روشن، بلقیس آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]

ش

 • شریفیان، مهدی تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • شعبانی، منصور ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • شعیری، حمیدرضا تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • شکرایی، محمد تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]

ص

 • صادقی شهپر، رضا نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • صیادکوه، اکبر بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]

ط

 • طاهری، قدرت‌الله بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • طیبی نژاد، غلامرضا اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]

ع

 • عباسی، سکینه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • عبدی، لیلا بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]

ف

 • فاضلی، فیروز رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • فیروزیان، مهدی گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]

ق

 • قوام، ابوالقاسم نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]

ک

 • کاظمی فر، معین کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • مجاهدی رضاییان، ستاره بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • محمدی، ابراهیم اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • محمدی فشارکی، محسن قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • مشهدی، محمدامیر بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • مهدی زاده فرد، بهروز ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]

ن

 • نقدی، اسماعیل رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • نیکمنش، مهدی مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]
 • نیکویی، علیرضا رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • نیکویی، علیرضا فصلی نو، برگی تازه [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 9-10]

ه

 • هاشمی، زهره نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]

ی