نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدیان، لیلا کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]

ب

 • برکت، بهزاد تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-47]

پ

ح

 • حسن لی، کاووس کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]

ر

 • رحمدل، غلامرضا مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 117-141]
 • رضایتی، محرم ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 89-105]
 • رفیعی جیردهی، علی فعل پیشوندی در تالشی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 107-126]

س

ص

ع

 • علایی، مشیت کتاب مقدس به منزله متن ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-87]

ق

 • قبول، احسان بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]
 • قوام، ابوالقاسم بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]

ک

م

و

 • واردی، زرین تاج بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 167-189]

ی

 • یعقوبی، علی بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 77-94]