بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 135-154

فردوس آقاگل زاده؛ زهرا عباسی


تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور


رمان پسامدرن چیست؟

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 11-47

حسین پاینده


قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی)

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 11-32

امید ذاکری کیش؛ محسن محمدی فشارکی


تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده


بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 25-48

سعید حسام پور؛ ناهید دهقانی


نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 27-49

قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده


مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 29-50

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ساناز رحیم بیگی


تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 29-60

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران


درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 29-56

قدرت قاسمی پور


کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 31-59

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ مریم شریف‌نسب


راویان شعر پارسی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 31-54

عبدالله رادمرد؛ فرامرز آدینه


مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 31-59

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد


دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 31-61

حسینعلی قبادی؛ سیدعلی قاسم زاده


تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 33-63

مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده


خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 33-58

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه


تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 33-50

احمد رضایی جمکرانی