کلیدواژه‌ها = هویت
بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 39-63

قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی


هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با