کلیدواژه‌ها = پساساختارگرایی
ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی