کلیدواژه‌ها = گروه اسمی
دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 151-172

امید طبیب زاده؛ نوید برادران همتی


بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 147-176

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان