کلیدواژه‌ها = خوانندۀ نهفته
بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 97-121

سعید حسام پور؛ زهرا پیرصوفی املشی؛ سمانه اسدی