کلیدواژه‌ها = توصیف
بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی