کلیدواژه‌ها = درون‌مایه
تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 35-57

فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ


گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 143-170

حسن ذوالفقاری؛ لیلا احمدی