کلیدواژه‌ها = براندازی زمان
تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر


ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی