کلیدواژه‌ها = رمان
دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 31-61

حسینعلی قبادی؛ سیدعلی قاسم زاده


بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی


بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 109-136

علی صفایی؛ کبری مظفری


بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 7-25

کاووس حسن لی؛ زیبا قلاوندی


هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با