کلیدواژه‌ها = فردوسی
بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی


بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 97-119

محمد ریحانی؛ غلامرضا معروف


تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور


آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان