کلیدواژه‌ها = بی واسطگی روایی
رمان پسامدرن چیست؟

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 11-47

حسین پاینده