کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 49-68

ابوالقاسم قوام؛ احسان قبول