نویسنده = ������������������ ����������
بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 39-63

قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی


فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 163-186

غلامرضا پیروز؛ قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک