نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 39-63

قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی