نویسنده = مریم صالحی
مخاطب از نگاه بیدل دهلوی

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 73-95

خلیل اللله افضلی؛ مه دخت پورخالقی؛ مریم صالحی