نویسنده = ������������ ��������
نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 131-153

شادی داوری