نویسنده = ���������� ������ ������ ������������
نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 55-75

علیرضا محمدی کله سر