نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی