نویسنده = ������������ ��������
آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 161-177

بلقیس روشن؛ شهلا باقری