نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 135-160

محمد راسخ مهند؛ راحله ایزدی فر