نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران»

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 59-89

حمیدرضا شعیری؛ عصمت اسماعیلی؛ ابراهیم کنعانی