نویسنده = ������������ ��������
خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 33-58

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه