نویسنده = ������������ ����������
بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 33-55

یدالله جلالی پندری؛ سکینه عباسی