نویسنده = �������������� ������������
سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 155-171

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ معصومه منتشلو