نویسنده = خلیل کهریزی
غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی