نویسنده = �������� ���������� ������������
دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 31-61

حسینعلی قبادی؛ سیدعلی قاسم زاده