نویسنده = ���������������� ����������
نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 151-167

راحله گندمکار