نویسنده = ���������������� �������������� ���� ������
بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 105-120

لیلا حق پرست؛ مه دخت پورخالقی چترودی