نویسنده = ���������� ������������ ��������
آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 145-170

زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو