نویسنده = ������������������ ��������
ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 71-100

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ فاتح احمدپناه