نویسنده = وحید بصیرت
به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 165-183

وحید بصیرت؛ علی رضا قلی فامیان