نویسنده = ������������������ ��������
بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 59-79

امید طبیب زاده؛ لیلا ضیامجیدی