نویسنده = ���������� ������ �������������� ��������
راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 9-36

مجید جلاله وند آلکامی


فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی