نویسنده = ������������ �������� ����������
تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور