نویسنده = امیرحسین مدنی
شیخ احمد جام و افسانة کرامات

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 85-108

امیرحسین مدنی؛ محمدکاظم کهدویی؛ مهدی ملک ثابت