نویسنده = ������������ ���������� ����������
وزن در سجع

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 167-177

ناهید طهرانی ثابت