نویسنده = �������� ���������� ��������
ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 61-86

سید احمد پارسا؛ محمد آزاد مظهر