نویسنده = ���������� ������������ ��������
روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 157-186

نجمه حسینی سروری؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ ناصر محسنی نیا